Bir Turk Casusunun Mektuplari. Bir Türk Casusunun Mektupları Kitap Özeti 2019-03-06

Bir Turk Casusunun Mektuplari Rating: 8,6/10 710 reviews

Bir Türk Casusunun Mektupları Kitabı

Bir Turk Casusunun Mektuplari

Vakti bol olan okusun birþey diyemem. Bir Türk Casusunun Mektuplarý Avrupa'da sekülerleþmeye doðrudan ve büyük bir katký yapmýþtýr. Bir Türk Casusunun Mektuplarý Alfa Yayýnlarý Bu kitapta, okur Bambaþka Bir Dünya ile karþýlaþacaktýr. Olaylar, bu gölge karakterin sevdiğine yazdığı mektuplarda gelişir. Zor olan ise Aytunç Altýndal vb. Þahsi fikrim, yazdýklarýný bilgi kaynaðý olarak deðil, kurmaca hikayeler olarak okursanýz belki keyif verebilir.

Next

Bir Türk Casusunun Mektupları Kitabı

Bir Turk Casusunun Mektuplari

Umarım çağdaş bilimin ve sekülerizmin bu gizlenmiş yönünü ve gizli örgütlerini ilgi ve keyifle okursunuz. Kitap, aynı zamanda, sevdiği kadını kazanmak için binbir oyun çevi¬ren Türk casusunun çevresinde dönen bir aşk hikâyesi. Sanýrým bu hali daha iyi. Artýk okumaya ayýracaðým vakitte tercih edeceðim bir yazar deðil. Batý'da sekülerleþme hareketleri de, bu nedenle örgütlü dinin dogma ve doktrinlerine karþý yürütülen mücadelede ortaya çýkmýþ ve þekillenerek günümüze kadar ulaþmýþtýr.

Next

Bir Türk Casusunun İtirafları by Giovanni Paolo Marana

Bir Turk Casusunun Mektuplari

Ben de bu tepkilerinize bakýp antimasonlarýn tepkilerinin de doðal ve insancýl olduðunu ifade etmek istedim. Bu gibi showlarda þu izlenim oluþuyor bende, gerçekten de benden çok daha zeki, benim ömrümün yetmeyeceði kadar kitap okumuþ uzmanlarýn bir konu hakkýnda zýt þeyleri savunmalarýný görünce insan beyninin ve mantýðýnýn çeþitliliðini fark ediyorum ve beynimde oluþan fikirlerin ve sonuçlarýn yanlýþ olabileceðini düþünüyorum. Ben antimasonik veya kurgu kitaplarý da okumaya çalýþan biriyim. Bu sekülerleşme bağlamında pek çok yayın yapılmıştır ama bir konu özellikle gözlerden gizlenmiş, bilinsin istenmemiştir. Böylelikle de rakip sayılan ve güçlü olan bir ülke kısa bir süre içinde paramparça edilebilir. Hem temiz bir aşk var, hem şehvet ve cinsellik Çekici kadınlar, bebek yüzlü katiller, saygın ama haris kişilikler, iyiler, kötüler, casuslar, gazeteciler.

Next

Bir Türk Casusunun Mektupları

Bir Turk Casusunun Mektuplari

Aslýnda yazarýna bakýlarak bir kitabýn veto edilmesi yanlýþtýr. O vakitte fakirleşmiş ama aristokrat bir aileden. Bu kitapta, Doğulu bir karakterden yola çıkan modern romanın evrenselleşme serüveninde azad olan kayıp ruhunu bulacaksınız. Marana, muhtemelen; politika, kültür, din, görgü kuralları ve felsefe hakkında yergi niteliğinde yorumlar yapmak için yabancı bir ülkeye gitmiş ziyaretçi tarafından kaleme alınmış mektuplar tarzını Bu kitap; 17. Ya huysuzluğu, ya da cahilliği sebebiyle, benim, her şeyin, özellikle de, tam ölçüsüne gösterdiğim dikkati, suç, sayarak, aldandığımı, doğruyu yazmadığımı ima etmiş. Bu anlamda Hitler , Stalin , Mao , Enver Hoxa ve Kim İl Sung örnek ideolojik yobazlardır. Umarım çağdaş bilimin ve sekülerizmin bu gizlenmiş yönünü ve gizli örgütlerini ilgi ve keyifle okursunuz.

Next

Bir Türk Casusunun Mektupları Kitap Özeti

Bir Turk Casusunun Mektuplari

Kimsenin þahsi fikrine yalan denilemez. Hiçbir karşı görüşü , anlatımı ve veriyi dikkate almaz , kendi ezberini tekrarlar durur. Kitabý bize özetlesin ya da ilginç bulduðu bölümleri getirsin foruma. Zýt fikirlerin çarpýþmasýna gelince, konu bilgiyse bilgi ile tartýþýlýr. Bir Türk Casusunun Mektupları Avrupa'da sekülerleşmeye doğrudan ve büyük bir katkı yapmıştır.

Next

Aytunç Altýndal

Bir Turk Casusunun Mektuplari

Kitap okuyan bir kiþiliðim yok, çok dolu bir insan deðilim. Eleştirileri dinlemez ve eleştirenleri eline geçirdiği ilk fırsatta en gaddar yollardan cezalandırarak kendisinin ne denli büyük olduğunu göstermeye çalışır. Giovanni Paolo Marana or sometimes Jean-Paul Marana 1642-1693 was a noble Genoese, who participated in 1672 in an unsuccessful conspiracy for passing the town of Savona under the rule of the Dukes of Savoy, moved to France in 1683. Biraz insafsýzca bir yaklaþým sergilediðiniz için benzer bir yaklaþýmý size sunmak istedim. Bu açýdan bütün kitaplar okunabilir. Bakýnýz, burada sorun tatmin olup olmamak deðildir.

Next

Bir Türk Casusunun İtirafları by Giovanni Paolo Marana

Bir Turk Casusunun Mektuplari

Yüzyılda Fransa'da yaşamış bir İtalyan olan Giovanni P. Kısaca gizli oecult ilimler adıyla tanımlanan bu Bambaşka Dünya'mn Batı'daki sekülerleşme hareketlerine ne denli büyük, kalıcı ve yoğun etkisinin olduğuna sözde akademik yayınlarda hiç yer verilmemiştir. Böyle olunca o bilmediðim þeylerin doðruluðuna nasýl güvenebileceðim? Sayýn Mustafa Kemal'i ve ayný görüþü pylaþan ama yazmamýþ olan diðerlerini bilmem ama ben de ýsrarlýyým. Bütün bunların gerisinde ise, yüzyüze ve teke tek hesaplaşacakları ana dek bir gazeteciyi kendi emelleri için kullanarak hareket eden bir casus gizlenmektedir. Enteresan fikirler oluþturabilecek türden ve kesinlikle anti-masonik bir kitap deðildir. Kim ne düþünüyor, kendisine ait zannettiði düþünceler nereden kaynaklanýyor izlemesini yaparken kullandýðým kaynaklar arasýnda bu yazarda vardýr. Bu kitapta, baþta alþimi simya olmak üzere Ezoterizm ve Hermetizm','m, Batý'daki sekülerleþme gayretlerine yaptýklarý somut katkýlarý belgeleriyle okuyacaksýnýz.

Next

bir türk casusunun mektupları

Bir Turk Casusunun Mektuplari

Okuyacaðýmýz bir roman ya da kuru deðil araþtýrma, deðil mi? Şebnem Şenyener, üç asırdır sadece edebiyat eleştirmenlerinin araştırmalarında kayıtlı olmanın ötesinde, tümüyle unutulan bir tarih zincirinin birbirinden kopan halkalarını, maceracı bir hayali izleyerek birleştiriyor. Yüzyılda Fransa'da yaşamış bir İtalyan olan Giovanni P. Bir Türk Casusunun Mektuplarý da iþte bu baðlamda çok ama pek çok önemli bir iþlev yüklenmiþtir. Bütün bunların gerisinde ise, yüzyüze ve teke tek hesaplaşacakları âna dek bir gazeteciyi kendi emelleri için kullanarak hareket eden bir casus gizlenmektedir. Bilim ve bilgiye ulaşmak ister , başarır veya başaramaz bu ayrıdır ama içinde öğrenmek ve kendisini geliştirmek arzusu ve hevesi vardır.

Next

Bir Türk Casusunun İtirafları by Giovanni Paolo Marana

Bir Turk Casusunun Mektuplari

Yaymladığı birbirinden ilginç polisiye romanlarla edebiyatmnzda kendine farklı bir yer edinen Şeb¬nem Şenyener'in bu romanı, uzun bir süredir konuşuluyor ve ilgiyle okunuyor. Milli hazinesini geri almak için harekete geçen Türk hükümeti, karşısında, işini iyi bilen, zengin bir antika koleksiyoncusunu bulur. Saygýlar Sevgiler Ben Aytunç Altýndal'ýn kitaplarýný okumadým. İmanlı kişi ise , hristiyanlıkta olduğu gibi , Tanrıyı insanlaştırıp yeryüzüne indirmiş ve burada bizler gibi zavallı ve cahillerin arasında yaşamaya mahkum etmiştir. Her ideolojinin kendisine özgü bir terminolojisi vardır. Aþaðý yukarý konularý nereye baðlayacaðýný ve gerçeklik ile kurgu sýnýrlarýný biliyorum.

Next

Bir Türk Casusunun Mektupları Şebnem Şenyener

Bir Turk Casusunun Mektuplari

Çünkü o dönemlerde yahudilerin hiçbir mülkiyeti yoktu , topraksız ve yurtsuzdular. Hemen her konuda bu kanaatlerini dışa vurmak ihtiyacını duyar ve kendi bilgisizliğini çoğunlukla yanlış kullandığı kelimelerle açıkladığını sanır. Bir Türk Casusunun Mektupları Avrupa'da sekülerleşmeye doğrudan ve büyük bir katkı yapmıştır. Bakın o dönemlerde topraksız ve yurtsuz olan Yahudiler 20. Bunlar kendi çıkarlarına uymayan , kendi uydurukları dogmaları , dolma niyetine yutmayan herkesi Ateist , Heretik , Din düşmanı ve Katli Vacip olarak göstermişlerdir ve kimisini yakmış kimisinin de derisini yüzmüşlerdir. Gerçek bir araþtýrmacý sabit fikirli tabiri caizse futbol takýmý tutar gibi fikirlerinin arkasýnda olmamalý çünkü hayatýmýz yanýlgýlarla doludur. İyi de , inançlı ama imansız kabul edilecek olan bu insanlar ile onları ölüme ve idama gönderen İmanlı kişiler arasındaki temel ayrıntılar nelerdir? Onlar için bağlayıcı ve aslolan kaynağı ve tarihselliği meçhul , kim ya da kimler tarafından , ne zaman , nerede ve hangi koşullarda , hangi amaçlara hizmet etmek amacıyla yazıldıkları bilinmeyen ama bunlara rağmen eli kılıçlı bir otorite tarafından örneğin İmparator Konstantin gibi biri kutsandığı varsayılan kitap lar , örneğin Talmud ve yeni ahit , tek doğru kaynak kabul edilir.

Next